Examinator

Varje doktorand ska ha en särskilt utsedd examinator. Examinatorn ska vara ett stöd för doktoranden i diskussioner kring den teoretiska delen av utbildningen och examinationen.

 • Examinatorn ska vara lägst docent eller på annat vis meriterad att fungera som huvudhandledare i forskarutbildningen.
 • Examinatorn ska vara anställd vid Uppsala universitet
 • Examinatorn ska vara verksam vid den institution där doktoranden är registrerad.
 • Examinatorn och handledare ska vara oberoende personer utan jävsförhållande.
 • Examinatorn kan vara ordförande vid disputation, men examinator kan aldrig ingå i betygsnämnden.

Arbetsuppgifter 

 • Examinatorns ska ta del av och se till att formalia är korrekt inför registrering av doktorand. Detta innebär inte att ha synpunkter på innehållet. Däremot har examinatorn ett ansvar att kontrollera att finansiering under doktorandtiden formellt ser korrekt ut, kursinnehållet (som examinatorn så småningom ska examinera/attestera), att huvudhandledaren är docent eller docentkompetent (i så fall via intyg av prefekt).
 • I samband med halvtidsseminarium (eller licentiatexamen) se till att formalia är korrekt (att de obligatoriska kurserna genomgångna) och att institutionsledningen fått kännedom om denna kontroll.
 • Ta del av och se till att formalia är korrekt inför anmälan till disputation. Detta innebär inte att bedöma forskningens innehåll eller presentation. Examinatorn ska stämma av att opponent inte är jävig med handledarna och att forskargruppsledaren för den aktuella gruppen är informerad om den förestående disputationen, och att antalet kurser uppnår kraven.
 • Examinator ska delta i årlig uppföljning med doktoranden. Institutionen föreslår att denna görs mellan examinator och doktorand separat, d.v.s. utan handledare. Sedan behöver självklart doktorand och handledare också ha minst en årlig uppföljning.
 • Examinatorn ska attestera och godkänna doktorandkurser, föredrag etc. i Ladok.

Läs mer om examinators uppgifter i Riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Antal doktorander per examinator

Antalet doktorander per examinator för att få ovanstående att fungera är maximalt åtta stycken. Företrädelsevis utses de seniora forskarna på institutionen till examinatorer.

Ladok-administratörerna (Carina Lindberg, Katja Andersson och Elin Eriksson) kan bistå med:

 • Tips om vem som kan vara examinator inför registrering av doktorand; förslagsvis tre stycken då det exempelvis kan finnas jäv. 
 • Tips om vem som kan bli ny examinator om den befintliga ska bytas ut.
 • Administratörerna informerar årligen examinator, huvudhandledare och doktorand om den årliga uppföljningen.

BYTE AV examinator

Möjlighet till byte av examinator finns. Ansökan om detta görs till forskarutbildningskommittén. En välgrundad motivering till bytet skall anges. Doktoranden, samtliga handledare och prefekten ska underteckna anhållan.

Senast uppdaterad: 2021-03-25