Handledare vid IKV

Handledarens främsta uppgift är att hjälpa studerande på forskarnivå att utvecklas till självständiga forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Enligt högskoleförordningen har en doktorand rätt till handledning under fyra år. Den som utses att vara huvudhandledare/biträdande handledare i utbildningen på forskarnivå ska ha genomgått handledarkurs anordnad av vetenskapsområdets forskarutbildningskommitté. Kursen motsvarar en arbetsdag och är ett komplement till den av universitetet centralt anordnade handledarutbildningen.

Huvudhandledaren ska även ha en handledarlegitimation där det framgår att handledaren deltagit i vetenskapsområdets obligatoriska utbildning och är införstådd med och håller sig regelbundet uppdaterad om centrala och lokala regelverk avseende utbildningen på forskarnivå.

Riktlinjer för utiblidning på forskarnivå 

Huvudhandledare och biträdande handledare

När en studerande antas till utbildning på forskarnivå ska två handledare utses. En huvudhandledare med huvudansvar för forskarutbildningen och en biträdande handledare. Huvudhandledaren ska vara docentkompetent. I det fall den föreslagna huvudhandedaren inte är docent kommer forskarutbildningskommittén att även värdera huvudhandledarens lämplighet/erfarenhet för uppdraget utifrån den dokumenterade (CV och publikationslista) vetenskapliga progressen efter doktorsexamen. En av handledarna ska vara anställd eller adjungerad till Uppsala universitet. Läs mer om antagningsordningen för forskarutbildningen vid Uppsala universitet i universitetets regelsamling på webben.

Medicinska och farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté beslutar formellt om huvudhandledare och biträdande handledare i samband med antagning av doktorander.

Handledaruppgifter

Handledaren ska kontinuerligt hålla sig informerad om vetenskapsområdets regler och blanketter samt:

  • Se till att doktoranden tillägnar sig de kunskaper som anges i studieplanen.
  • Inom sex månader efter doktorandens antagningsdatum ska handledare och doktorand skicka in en reviderad forskningsplan.
  • Se till att adekvata resurser för projektets bearbetande ställs till doktorandens förfogande vid institutionen.
  • Underlätta för doktoranden att delta i relevanta forskarutbildningskurser, symposier och konferenser enligt den individuella studieplanen.
  • Stödja och uppmuntra och vara tillgänglig för diskussioner med doktoranden i den utsträckning som angivits i studieplanen.
  • Bidra till att vidga doktorandens kontaktyta på institutionen genom att uppmuntra doktoranden att i början av sitt arbete och därefter med jämna intervaller presenterar sitt projekt i seminarieform.
  • Se till att avhandlingsarbetet framskrider i rimlig takt så att arbetet blir slutfört inom stipulerad tid. Detta sker bäst genom en kontinuerlig och nära kontakt i forskningsarbetet.
  • Ansvara för och ta initiativ till att årlig uppföljning och halvtidskontroll utförs och dokumenteras.
  • Avgöra när avhandlingsarbetet nått den omfattning att det är klart för disputation. Det är i första hand på handledaren ansvaret ligger att bedöma när avhandlingen uppfyller de krav som kan ställas på en akademisk avhandling med avseende på såväl kvalitet som omfattning. (Fakultetsnämnden anser att avhandlingens alla delarbeten skall fylla de vetenskapliga och formella kriterier som gäller för publicering i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter).
  • Tillsammans med prefekten föreslå fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd samt informera doktoranden om reglerna kring disputation.

I många fall kommer doktoranden och handledaren att samarbeta inom ett forskningsprojekt och står båda som författare till de arbeten som kommer att ingå i doktorandens avhandling. I andra fall kan handledaren och doktoranden ha sina arbetsplatser förlagda till olika institutioner och handledningen kan då mera ha karaktär av rådgivande eller övervakande verksamhet än av nära samarbete. I dessa fall kan kontakten mellan handledare och doktorand ibland innebära problem och ur doktorandens synpunkt vara otillräcklig. Andra problem kan uppkomma i samband med att handledaren temporärt vistas på annan ort eller byter verksamhetsområde. För situationer som doktoranden eller handledaren upplever som otillfredsställande har ett åtgärdsprogram utarbetats.

Byte/tillägg av handledare

Möjlighet till handledarbyte finns. Ansökan om detta görs till forskarutbildningskommittén. En välgrundad motivering till bytet skall anges. Doktoranden, samtliga handledare och prefekten ska underteckna anhållan. Om huvudhandledaren under längre tid inte kan vara tillgänglig på grund av t ex sjukdom, vistelse på annan ort etc, bör ny handledare utses.

Blankett för byte av handledare/examinator samt ändringar i den individuella studieplanen. 

Länkar till mer information

Senast uppdaterad: 2021-03-22