Antagning

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Behörigheterna framgår av allmän studieplan för medicinsk vetenskap.

Doktorandanställningar utannonseras på universitetets hemsida, på www.uu.se (lediga anställningar).

Ett urval görs bland de sökande som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet. I urvalet tas hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen genom bedömning av:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
  • övriga analytiska förmågor som styrkts med en vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande.
  • övriga dokumenterade kunskaper som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

Forskarutbildningen kräver minst betyget godkänt i Engelska B. Om du kommer från ett land utanför Norden, och inte har gått en helt engelskspråkig utbildning krävs ett godkänt test (IELTS eller TOEFL).

När du har blivit vald som kandidat för doktorandantagning sammanställer du tillsammans med din presumtive handledare en ansökan om antagning till forskarutbildningen enligt instruktionerna på fakultetens informationssida. Det innebär bl.a. att arbeta fram en individuell studieplan för hur du ska kunna uppfylla kraven för en doktorsexamen.

Handledaren ansvarar för att ansökan är komplett när den lämnas in till IKV för granskning och godkännande av prefekten. Institutionens granskning kan ta några dagar därför ska kompletta handlingar ha lämnats in till institutionen (direkt till prefekten eller tillgänglig administratör) minst tre veckor innan fakultetens forskarutbildningskommittés ordinarie sammanträde, se länk Kommittén för utbildning på forskarnivå, e-post: kuf@uadm.uu.se Godkänd och av prefekten underskriven ansökan skickas sedan till fakultetens forskarutbildningskommitté per e-post senast elva dagar innan deras ordinarie sammanträde för beslut om antagning.

Kliniska doktorander kan antas utan annonsering. En skriftlig överenskommelse med klinikchefen om ledig tid för forskning ersätter den finansieringsplan som ska göras upp för prekliniska doktorander. I övrigt kräver ansökan en lika omsorgsfull studieplan och den behandlas på samma sätt på institution och fakultet.