Institutionsledning och administration vid IKV

Prefekt

Prefekt och professor i endokrinkirurgi

Per Hellman
e-post: per.hellman@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 146 17

Per Hellman är prefekt på institutionen för kirurgiska vetenskaper sedan 2016. Professor i endokrinkirurgi vid Uppsala universitet sedan 2008.

Grundexamen togs vid Uppsala Universitet 1986 och han disputerade 1993 och blev därefter specialist i kirurgi. Pre- resp. Post Doc. vid Harvard Medical School i Boston 1991-1993, Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf och Charité/Virchow-kliniken i Berlin 1999.

Under tiden vid Uppsala universitet har Per Hellman varit kursansvarig för Endokrinkursen på T6 (sedan 2007) och Akutsjukvård 2-kursen på T11 (sedan 2001) på Läkarprogrammet, samt ledamot av Områdesnämnden 2014-2016.

Per Hellman var vetenskaplig sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening 2008-2013.

Forskningsmässigt och kliniskt arbetar Per Hellman främst med neuroendokrina tumörer utgående från binjure, tunntarm, pankreas och bisköldkörtlarna.
 

Stf prefekt och professor i anestesiologi och intensivvård

Sten Rubertsson
e-post: sten.rubertsson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 139 81

Sten Rubertsson är professor i anestesiologi & Intensivvård vid Uppsala universitet sedan 2005. Grundexamen togs vid Uppsala Universitet 1984. Sten Rubertsson blev specialist i anestesiologi och intensivvård 1989, disputerade 1994 och blev docent i anestesiologi och intensivvård 1999.

Post Doc. vid University of Pittsburgh, Safar Center for Resuscitation Research 1994-1996. Fellowship I critical care medicine vid University of Pittsburgh medical center 1995-1996.

Under tiden vid Uppsala universitet har Sten Rubertsson bland annat varit kursansvarig för anestesiologi & intensivvård T6, varit studierektor med terminsansvar T6,  samt varit Prodekanus Medfarms kommittee för utbildning på forskarnivå och under den tiden även ledamot av områdesnämnden 2011-2017.

Kliniskt arbetar Sten Rubertsson med intensivvård och hans forskningsområde är inom hjärtstopp både prehospitalt och inom intensivvården efter lyckad återupplivning.

Stf prefekt och professor i positronemissionstomografi (radiologi)

​Anders Sundin
e-post: anders.sundin@radiol.uu.se
telefon: 018-61 147 60

Ekonomi

Ekonom

Katarina Lindroth
e-post: katarina.lindroth@uu.se 
telefon: 018-61 701 20

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys

Anna Klärcke Wänn
e-post: anna.wann@surgsci.uu.se 
telefon: 018-61 148 55 och 073-717 09 17 

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys
 

Ekonomiadministratör

Mariana Hooli
e-post: mariana.hooli@neuro.uu.se
telefon: 018-47 147 72
 

Ekonomi- och personaladministratör

Siv Andersson
e-post: siv.andersson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 126 16

Bland Siv Anderssons arbetsuppgifter kan nämnas:

 • Löpande redovisning, såsom fakturahantering, rekvisitioner.
 • Behjälplig vid reseersättningar, timersättning mm.
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Bokslut och budgetarbete
 • Arkivering
 • Inventering av anläggningar
 • Ansvarig vid beställning av datorer när det gäller ekonomi
 • Ekonomiansvarig vid CKF (Centrum för klinisk forskning Västerås)
 • Administration kring Eriksson/Bergholms fonder
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Backup för personalsamordnare
 • Beställer passerkort och nycklar för IKV

HR-frågor

Personalsamordnare

Karin Johansson
e-post: karin.m.johansson@uu.se 
telefon: 018-61 131 03

Ger serviceinriktat och konsultativt stöd åt institutionens prefekt, ledning och medarbetare, inom övergripande HR-frågor. Exempel på arbetsområden är:

 • rekrytering och anställning
 • arbetsmiljö- och hälsa
 • lika villkor
 • arbetsrätt och avtal
 • lönebildning
 • personalstatistik

En viktig del av arbetet utgörs också av samverkan med Akademiska sjukhuset och övriga sjukhus t.ex. kring förenade anställningar och adjungeringar.

HR-generalist

Higran Saghir
e-post: higran.saghir@uu.se 
telefon: 018-61 149 27

Ger serviceinriktat och konsultativt stöd åt institutionens prefekt, ledning och medarbetare, inom övergripande HR-frågor. Exempel på arbetsområden är:

 • rekrytering och anställning
 • arbetsmiljö- och hälsa
 • lika villkor
 • arbetsrätt och avtal
 • lönebildning
 • personalstatistik

En viktig del av arbetet utgörs också av samverkan med Akademiska sjukhuset och övriga sjukhus t.ex. kring förenade anställningar och adjungeringar.

HR-adminitratör 

Louise Lundqvist   
e-post: louise.lundqvist@uu.se 
telefon: 018-47 147 79


Kursadministration

Kursadministratör

Elisebeth Berge
e-post: elisebeth.berge@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 148 61

Kursadministratör inom läkarprogrammet.

Kurser:

 • Klinisk medicin II, 30 hp (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård ii, 6,5 hp T11 (Läkarprogrammet.
 • Kirurgi, 1 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi 3 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Fristående kurser på avancerad nivå IKV 

Åsa Eriksson
e-post: asa.eriksson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 153 65

Kursadministratör för:

 • ÖNH-kursen, Klin Med IV, termin 8 (Läkarprogrammet)
 • Öron-näsa-hals: anatomi, fysiologi och sjukdomar, termin 2 (Logopedprogrammet)

Administration kring disputation, licentiat och halvtidskontroller vid ÖNH. 

Annika Häger
e-post: annika.hager@radiol.uu.se
telefon: 018-61 148 15

Kursadministratör för:

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, samtliga 6 terminer
 • Radiologikurserna på Läkarprogrammet, terminerna 1, 3, 5, 6, 8 och 11
 • Fristående kurser på avancerad- och forskarnivå tillhörande IKV samt Centrum för klinisk forskning i Västerås

Frida Levén
e-post: frida.leven@surgsci.uu.se
telefon: 070 425 01 96

Kursadministratör inom specialistsjuksköterskeprogrammet.
 

Administration

Koordinator

Katja Andersson
e-post: katja.andersson@uu.se 
telefon: 018-61 129 44

Katja Andersson arbetar brett med administration för området anestesi och intensivvård. Här är exempel på arbetsuppgifter:

 • Administration kring olika projekt för Sten Rubertsson
 • Sekreterare för SIS, Svenska intensivvårdssällskapet
 • Administration kring disputation och licentiatexamen inom anestesi- och intensivvård
 • Schemaläggning av anestesiplaceringar för kandidater T6
 • Administration av S-HLR momentet under T5. Bokning av lokaler och instruktörer.
 • Administration kring regionala PG-utbildningar inom intensivvård
 • Administration kring SK-kurser i ventilatorbehandling, grundläggande intensivvård, obstetrisk anestesi
 • Administration kring Hedenstiernasymposiet
 • Administration kring SFAIs årliga intensivvårdsmöte
 • Sekreterare i FoUU-rådet, anestesi och intensivvård
 • Registrering i Ladok på forskarnivå
 • Administration kring SSAI-programmet inom intensivvård
 • Administration kring Forskningsforum inom intensivvård

Administratör   

Elin Eriksson
e-post: elin.eriksson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 145 69

Elin Eriksson är institutionens kommunikatör men har även kvar andra arbetsuppgifter i lite olika utsträckning. Exempel:

 • Webbplatsansvarig
 • Registrerar publikationer i DiVA
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Administrerar SK-kurser i kolorektal kirurgi
 • Inventerar anläggningar
 • Inköpsansvarig

Administratör   

Carina Lindberg
e-post: carina.lindberg@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 716 95

Carina Lindberg bistår med administration och service inom bl.a. följande områden:

 • Ansvarig för disputationer och halvtider
 • Hanterar leverantörs-, kund- och utlandsfakturor
 • Behjälplig vid reseersättningar, timersättning mm
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Inventerar anläggningar
 • Beställer passerkort till universitetsanställda vid institutionen
 • Backup för ekonomi- och personaladministratör
 • Inköpsansvarig

Senast uppdaterad: 2022-04-07