Åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-05-05

Ett nytt beslut som gäller Uppsala universitet är fattat och träder i kraft omedebart. Det gäller till och med den 7 juni 2020 om inte annat beslut meddelas. Detta beslut ersätter rektors beslut den 30 mars 2020 angående åtgärder med anledningen av spridningen av sjukdomen covid-19.

  • Undervisning och examination ska fortsatt ske på distans till 14 juni.
  • Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans. Beslut om avsteg fattas av den instans som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.
  • För inpassering till universitetets lokaler för anställda och studenter ska normalt krävas passerkort. Utglesning (social distansering) i lokalerna ska eftersträvas.
  • Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta symptom på förkylning/influensa.
  • Medarbetare som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör efter överenskommelse med närmsta chef så långt möjligt beredas möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Övriga medarbetare bör - efter överenskommelse med respektive chef - arbeta hemifrån om och när arbetsuppgifterna tillåter.
  • Inga tjänsteresor utomlands tillåts så länge UD:s avrådan kvarstår.
  • Internationella konferenser och besök ställs in under motsvarande period.
  • Nationella konferenser och andras sammankomster bör i första hand ske digitalt.
  • Vid alla fysiska möten ska utglesning (social distansering) tillämpas och distansdeltagande möjliggöras.

Bakgrund

Beslutet fattas mot bakgrund av spridningen av sjukdomen covid-19 (coronaviruset SARS-CoV-2). Uppsala universitet följer beslut och rekommendationer från regeringen och Folkhalsomyndigheten.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Eva Åkesson efter samråd med ledningsrådet efter föredragning av akademiombudsman Per Abrahamson.