Sök 80 000 kronor i Lika villkorsmedel

2019-06-20

Kommittén för lika villkor utlyser nu 80 000 kronor för lika villkorsprojekt inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Medel kan användas till utbildningsinsatser, inspirationsdagar eller projekt som berör de sju diskrimineringsgrunderna – kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck – eller breddad rekrytering inom vetenskapsområdet. 

Projekt kan delfinansieras av institutioner och studentorganisationer. Medel kan inte användas till forskningsprojekt eller ordinarie undervisning vid grundutbildning.

Behöriga att ansöka är anställda och studerande vid, samt hela eller delar av vetenskapsområdets institutioner. Kommittén för lika villkor beslutar om utdelning av anslag 9 oktober 2019.

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning (om högst 4 500 tecken) av projektets:

  • Finansiering
  • Målsättning
  • Genomförande

Ansökan bedöms efter

  • Överensstämmelse med utlysningen
  • Kvalitet och genomförbarhet
  • Hur realistisk den föreslagna budgeten är

Ansök senast 9 september 2019 via http://doit.medfarm.uu.se/kurt14247  

Läs även Utlysning Lika villkorsmedel 2019
Mer information Tony Thorström, handläggare, Kommittén för lika villkor