Rekonstruktiv mikrokirurgi

Projektledare: Andrés Rodriguez Lorenzo och Maria Rydevik Mani 

Inom området rekonstruktiv mikrokirurgi genomförs flera forskningsprojekt.

Kliniskt tillämpbara anatomiska studier inom ansiktstransplantation och facialispares

Detta projekt genomförs i samarbete med avdelningen för plastikkirurgi vid universitetet i Texas Southwestern Medical Center. Anatomiska studier genomförs för att studera tekniska möjligheter att använda nya tekniker inom ansiktstransplantation och facialispares.

Virtuell planering inom mikrovaskulär huvud-halsrekonstruktion

I samarbete med avdelningen för käkkirurgi och center för bilddiagnostik vid Uppsala universitet har forskning genomförts för införandet av ett nytt virtuellt planeringssystem (UHASP). Detta kan användas vid mikrovaskulära rekonstruktioner av mandibel med fri vaskulariserad fibulalambå.

Kliniska studier vid facialispares

I samarbete med öron-näsa-halskliniken och kliniken för elektrofysiologi har forskning kring kranialnerver (V, XI, XII) i relation till facialnerven (VII) genomförts genom användandet av elektrofysiologiska undersökningar samt funktionell MR för att belysa hjärnbarkens kopplingar av nerven och för att analysera möjligheter att öka den kortikala omformbarheten, efter nervförflyttning vid facialispares.

Återfall av cancer efter bröstrekonstruktion

Med målet att bedöma den potentiella risken för återfall av bröstcancer efter bröstrekonstruktion, har man genomfört ett samarbete med kirurgkliniken (bröstkirurgen) och onkologkliniken i Uppsala och i Malmö. Projektet omfattar ett retrospektivt material med matchad kohort som genomgått mastektomi mellan 1992 och 2009 och som därefter blivit rekonstruerade mellan 2000 och 2009.

Lymfödem – riskfaktorer för utveckling och behandling av lymfödem

Utvärdering av risken att utveckla lymfödem i armen efter mikrokirurgisk rekonstruktion av bröstet vid användande av vena cephalica. Både en retrospektiv kohort som redan genomgått bröstrekonstruktion samt en prospektiv grupp patienter som opereras mellan 2014 och 2016 ingår i studien. Projektområdet inkluderar även utvärdering av mikrokirurgiska tekniker för behandling av lymfödem. En prospektiv studie är planerad att börja 2017.  Utvärderingen inkluderar bland annat kliniska mätningar, volymmätningar, fotografier, skintigrafi och livskvalitetsvärderingar och sker i samarbete med avdelningen för radiologi.

Livskvalitet, patientnöjdhet och optimering av resurser vid bröstrekonstruktioner

Detta projekt omfattar flera studier. Genom ett internationellt samarbete under ledning av Clinical Outcomes Research Group i Bristol, Storbritannien har validering av EORTC BRR-24 livskvalitetsformulär tagits fram. Internationellt samarbete med mer än 15 länder för ett gemensamt verktyg (instrument) för användning vid bröstrekonstruktion. En annan del av detta projektområde rör Swedish Breast Reconstruction Outcome Study (SweBRO). Detta är en nationell studie som avser studera livskvalitet och patientnöjdhet i ett långtidsperspektiv på nationell nivå. Utvärdering av resursanvändning, jämförelser mellan olika metoder etc. sker. I SweBRO 1 tilldelas samtliga kvinnor som mastektomerats under 2000, 2005, och 2010 enkäter att besvara (ca 7000 individer). Utvärdering sker avseende livskvalitet och patientnöjdhet. SweBRO 2 omfattar hälsoekonomiska analyser. Projektet utgår från Uppsala och sker i samarbete med samtliga universitet och sjukvårdsregioner i Sverige och representanter vid RCC.

Inom ramen för området sker också studier av bröstrekonstruktioner som utförs vid Akademiska sjukhuset. Data insamlas retrospektivt och prospektivt och analyser sker utifrån frågeställningar avseende resursåtgång, operationsoptimering och patientnöjdhet.
 

Medlemmar i gruppen under 2015

Andrés Rodriguez Lorenzo, MD, PhD, lektor
Maria Rydevik Mani, MD, PhD
Morten Kildal, MD, PhD, docent
David Jensson, MD
Andreas Svee, MD
Magnus Kjelsberg, MD 

Medarbetare

Lars Jonsson, MD, PhD, Docent, öron-, näs- och halssjukdomar, UU
Fredrik Wärnberg, MD, PhD, Docent, UU
Gunilla Enblad, MD, PhD, Professor, Onkologi, UU
Zoe Winters, MD, PhD, University of Bristol, UK 
Yvonne Brandberg, Professor, Leg. Psykolog, (psyko-onkologi), Karolinska Institutet
Shai M. Rozen, MD, Associate Professor, UT Southwestern Medical Center, Dallas, USA 
Jan Hirsch, DDS, PhD, Professor emeritus, käkkirurgi, UU
Andreas Thor, DDS, PhD, Lektor, käkkirurgi, UU
Ingrid Carlbom, PhD, Professor, Institutionen för informationsteknologi, UU
Pontus Olsson, Doktorand, Institutionen för informationsteknologi, UU 
Fredrik Nysjö, Forskningsingenjör, Institutionen för informationsteknologi, UU 
 

Företag och bidrag som subventionerat arbetet/finansiering

Thuréus Stipendium 2014 för projektet "Incorporation of Fibula Flap into a Virtual Cranio-Maxillofacial Planning System"
Nystrom America Stipendium 2014-2016 för forskningssamarbetet med University of Texas Southwestern Medical Center för anatomiska försök vid ansiktstransplantation.
FOU-medel (Landstinget i Uppsala län) 2014 för forskningsprojektet " hjärnbarkens omformbarhet vid plastikkirurgiska rekonstruktioner av leendet. En funktionell MR- och neurofysiologisk studie".
Bergholm och Erikssons stiftelse: Breastcancer recurrence after post mastectomy reconstruction
Uppsala Universitetssjukhus (ALF)