Telemedicin som komplement i det dagliga arbetet

Ett stort behov av konsultationer av specialister inom odontologi finns vad avser sjukliga förändringar i munhåla och dess gränsområden. För att hitta ett nytt och mera rationellt och kostnadseffektivt sätt att arbeta har ett telemedicinskt nätverk utvecklats mellan Käkkirurgiska klinikerna (KKK) på Akademiska sjukhuset Uppsala och öppenvårdsmottagningar inom tandvård och sjukvård t i Uppsala Län. Projektet utgör en del av EU-projektet Health Optimum (HEALTHcare delivery OPTIMisation throUgh teleMedicine) vars syfte är att undersöka hur ny teknologi och nya processer ökar kvaliteten i vården inom medicinska och odontologiska specialiteter.

För patienterna betyder det ett kompetent och snabbt handläggande av problemen på ordinarie kliniker. De är borta från sina ordinarie sysslor kortare tid, de slipper resor och reskostnader, och för professionen betyder det att vissa frågeställningar kan handläggas över nätet med stöd av specialist vilket minskar trycket på specialistklinikerna och ger ett jämlikare omhändertagande.

Förändringar i munslemhinnorna utgjorde vårt pilotområde. Dessa kan ha exogena eller endogena orsaker. Exempelvis manifesterar sig hudsjukdomar inte sällan i munnen och patien­ter med invärtes­medi­cinska sjukdomar, både benigna och maligna, söker för besvär från munhålan relaterade till grundsjukdomen likaså är tumörer, tumörliknande tillstånd inte ovanliga. Munslemhinneförändringar uppvisar en högst varierande klinisk bild vilket gör att betydande erfarenhet krävs för att handläggning. Många har lindriga besvär men kräver trots allt ett initierat handläggande.

Genom återkommande konsultationsmöjligheter och diskussioner tillförs primärvården/ allmäntandvården betydande kunskaper vilket på sikt ökar kvaliteten i vården och minskar behovet av konsultationer. Det fortsatta arbetet innefattar en utvärdering av hur telemedicin påverkar omhändertagandet av patienterna i vid bemärkelse.

Direktsänd telemedicinsk rond
Direktsänd telemedicinsk rond