Muncancer - tobak, virus, alkohol och malign celltransformation

Etiologi och intervention

Livsstilsfaktorer, tobak, alkohol, infektioner, diet och munhygien är riskfaktorer för utveckling av munhålecancer. Vi utvecklar metoder för att få såväl s.k. friska tobaksnyttjare som sjuka tobaksnyttjare som behandlas på sjukhus för sina förvärvade problem att sluta med tobak. Efter tobakstopp så finns fortfarande en ökad risk för tumörutveckling hos dem som fortsätter att konsumera nikotin som ofta är ett led i att bli tobaksfri. Vi vet att tobakskonsumtion ökar risken för utveckling av munhålecancer men också humant papillom virus (HPV) infektioner. En kraftig ökning noteras av antalet tumörer med inkorporerat HPV. I de fall där virus påvisas är vanligen prognosen bättre och fler behandlingsalternativ finns. Vi söker skapa klarhet i de olika biologiska processerna, vid tobak och alkohol orsakade tumörer och virus framkallade genom att studera de molekylära förändringar vid cancerutveckling som är i stort sett okända.

Onkogent HPV kodar för de tidiga proteiner E6 och E7 som inaktiverar tumörsuppresorer pRB (E7) och p53 (E6) och inhiberar apoptos vilket har betydelse vid tumörutveckling till skillnad från tobak-alkhol associerade tumörer som muterar tumörsuppresor generna. Eftersom livsstilen är av stor betydelse studeras munslemhinneförändringar hos rökare och snusare med varierande diagnoser och olika grader av cellförändringar i områden i Asien, Afrika och Skandinavien, regioner med knappa och goda socioekonomiska levnadsförhållanden. Den övergripande målsättningen är att studera kliniska, immunologiska och genetiska parametrar som har betydelse för att en förändring utvecklas till munhålecancer.

En powerpoint bild om Biomarkörer