Organisation, IKV

IKV bildades 1998 genom sammanslagning av flera mindre institutioner. De gamla institutionerna utgör nu sektioner av IKV. Sektionerna är av varierande storlek och geografiskt utspridda, flertalet inom Akademiska sjukhuset. Några enheter finns utanför sjukhusområdet.

Funktioner för ekonomi, personal och kursadministration finns vid ing 70 1tr, på Akademiska sjukhuset.

IKV har runt 100 anställda. Många har arbetsuppgifter vid såväl institutionen (universitetet) som vid Akademiska sjukhuset. Det gäller t ex professorer och lektorer som är anställda vid universitetet men fullgör ca 1/3 av arbetstiden kliniskt på sjukhuset.

Omkring 150 doktorander är registrerade vid institutionen. Majoriteten av doktoranderna är läkare eller sjuksköterskor med anställning vid Akademiska sjukhuset. De har således ingen traditionell doktorandanställning.

Läkare och annan vårdpersonal (utan universitetsanställning), anlitas ofta för undervisning på kurser och program vid IKV.

Institutionen ansvarar för grundutbildningen inom delar av läkar-, sjuksköterske-, logoped-, och biomedicinarprogrammen. IKV ansvarar vidare för flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser och fördjupningskurser.

Forskning inom IKV bedrivs i olika forskargrupper. Uppdelningen bygger till stor del på de specialiteter inom kirurgiområdet som ingår i IKV. Samverkan mellan olika grupper är viktigt, liksom samverkan med andra institutioner och andra universitet i Sverige och utomlands.

Forskarutbildningen liksom forskningen har sin bas i forskargruppen. Många projekt bygger dock på samarbete mellan olika specialiteter, såväl inom IKV som mellan IKV och andra institutioner.

Forskargrupper inom IKV

Ytterligare  forskningsområden inom IKV är forskning av sjuksköterskor och epidemiologisk forskning. Forskarna här kommer från olika forskargrupper eller specialiteter men forskningen koncentrerar sig på aspekter eller metoder som gör att de i vissa avseenden kan ses som särskilda forskningsområden.

Du som är doktorand vid IKV läs vår Lathund för doktorander. Där finns information och kontaktvägar som du kan ha nytta av.

Handlingar som behöver diarieföras på IKV

Sidan är under rekonstruktion.