Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Jämställdhet och mångfald vid IKV

(Fritt ur Uppsala universitets jämställdhetsplan 2007-2009 UFV 2005/1718)

Utgångspunkter för Uppsala universitet är att jämställdhet både är en fråga om rättvisa och kvalitet. Jämställdhetsarbetet är ett led i strävan att tillse att universitetet utgör en välfungerande arbetsplats och studiemiljö. Jämställdhet är en förutsättning för att samtliga anställda och studenter skall ha möjlighet att prestera sitt bästa. I dokumentet Mål och strategier för Uppsala universitet anges jämställdhet som en central faktor för att universitetet skall kunna behålla sin internationellt framskjutna position.

Utgångspunkter för universitetets jämställdhetsarbete är:

  • Att det inte skall förekomma könsrelaterade skillnader vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, löner, inflytande, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för hem och familj;
  • Att alla studenter skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid universitetet oavsett könstillhörighet; med andra ord, att studiemiljön skall vara välkomnande för alla;
  • Att ingen student eller anställd i sin verksamhet vid universitetet skall utsättas för trakasserier, diskriminering, eller annan kränkande behandling på grund av kön;
  • Att det på varje arbetsplats skall eftersträvas en jämn könsfördelning inom olika anställningskategorier, inklusive doktorandkategorin, och att det beträffande studenter i grundutbildningen skall eftersträvas en jämn könsfördelning inom varje studieprogram/disciplin. Med jämn könsfördelning avses att det finns minst 40 % av vardera könet;
  • Att en jämn könsfördelning i beredande och beslutande organ skall eftersträvas.

Riktlinjer för jämställdhetsarbetet vid IKV

IKV:s arbete med jämställdhet skall följa universitetets, liksom medicinska fakultetens, målsättning.

Institutionen ska arbeta för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter till utbildning, forskning och utveckling i arbetet, lika lön för likvärdigt arbete och balans mellan kvinnors och mäns inflytande på studier, forskning och annat arbete. Allas begåvning, erfarenheter och resurser skall tas tillvara. Det skapar förutsättningar för ett gott arbets-, studie- och forskningsklimat och hög kvalitet i undervisning och forskning.

Jämställdhetsplanen är ett levande dokument. Den innehåller dels konkreta åtgärder som ska vidtas, dels viljeyttringar vilka med tiden, i kommande planer, kan brytas ned till konkreta åtgärder. Handlingsplanen för jämställdhet omfattar såväl anställda som studerande vid institutionen. 

Jämställdhetsgrupp:

Jämställdhetsplan

Här kan du läsa IKV:s senaste jämställdhetsplan

Diskriminering eller trakasserier kontaktvägar

Genusmedicin

Genusmedveten forskning har dubbel ansats: Den tar hänsyn till deltagande av både kvinnor och män, med lika möjligheter för alla, och integrerar genus i forskningen från initial forskningsidé till spridning av resulat.

Läs om hur man på Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet arbetar med dessa frågor. Dessa artiklar är hämtade från deras hemsida.

Genusmedveten Forskning

Dialogues on Diversifying Clinical Trials: Successful strategies for engaging women and minorities in clinical trials

ReviewType 2 diabetes and cardiovascular disease in women

Mer om jämställdhet

Gå in på hemsidan för Uppsala universitets jämställdhetskommitté

Här finns information om jämställdhet och jämställdhetsarbete på Uppsala universitet. Du får tips på kontaktpersoner i olika frågor, aktuella föreläsningar och litteratur. Vidare finns länkar till universitetets planer om lika villkor, jämställdhet, jämlikhet och föräldrapolicy men även till aktuell lagstiftning på området och mycket annat.

Hjälp oss förbättra sidan!

Den här sidan är ny och behöver
säkert en del justeringar!

  • Saknar du något?
  • Fungerar inte länkarna?
  • Felaktig information?
  • Missar i redigeringen?
  • Synpunkter i övrigt?

Kontakta Elin Eriksson

Tel: 018 611 45 69

E-post: elin.eriksson@surgsci.uu.se