Institutionsledning och administration vid IKV

Prefekt


Prefekt och professor i endokrinkirurgi

Per Hellman
per.hellman@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 46 17

 • Per Hellman är professor i endokrinkirurgi vid Uppsala universitet sedan 2008.
 • Grundexamen vid Uppsala Universitet 1986.
 • Per Hellman disputerade 1993 och blev därefter specialist i kirurgi.
 • Pre- resp. Post Doc. vid Harvard Medical School i Boston 1991-1993, Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf och Charité/Virchow-kliniken i Berlin 1999.
 • Under tiden vid Uppsala universitet har Per Hellman varit kursansvarig för Endokrinkursen på T6 (sedan 2007) och Akutsjukvård 2-kursen på T11 (sedan 2001) på Läkarprogrammet, samt ledamot av Områdesnämnden 2014-2016.
 • Per Hellman var vetenskaplig sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening 2008-2013.
 • Forskningsmässigt och kliniskt arbetar Per Hellman främst med neuroendokrina tumörer utgående från binjure, tunntarm, pankreas och bisköldkörtlarna.


Stf prefekt och professor i kärlkirurgi

Martin Björck
martin.bjorck@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 46 08

 • Läkarexamen 1978
 • Doktorsexamen i kirurgi 1998
 • Docent i kärlkirurgi 2002
 • Specialistkompetens i kirurgi 1990. Specialistexamen (profilområdeskompetens) i kärlkirurgi 1998, utfärdat av Svensk förening för kärlkirurgi.
 • Professor i kärlkirurgi, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala, från augusti 2008. Denna tjänst är Sveriges hittills enda stolsprofessur i ämnet kärlkirurgi.
   

Stf prefekt och professor i anestesiologi och intensivvård

Sten Rubertsson
sten.rubertsson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 39 81

 • Professor i Anestesiologi & Intensivvård
 • Överläkare
 • Prodekanus Medfarms Kommittee för utbildning på forskarnivå
 • Stf. Prefekt
   

Ekonomi


Ekonom

Siv Utterberg
siv.utterberg@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 48 55

 • Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys

Katarina Lindroth
katarina.lindroth@surgsci.uu.se  
Telefon: 

 • Övergripande ekonomifrågor; budget, uppföljning och bokslut

Ekonomi- och personaladministratör

Siv Andersson
siv.andersson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 26 16

 • Löpande redovisning, såsom fakturahantering, rekvisitioner.
 • Behjälplig vid reseersättningar, timersättning mm.
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Bokslut och budgetarbete
 • Arkivering
 • Inventering av anläggningar
 • Ansvarig vid beställning av datorer när det gäller ekonomi
 • Ekonomiansvarig vid CKF (Centrum för klinisk forskning Västerås)
 • Administration kring Eriksson/Bergholms fonder
 • Backup för personalsamordnare
 • Skyddsombud för administratörsgruppen vid institutionen
 • Miljöombud vid institutionen
 • Tar fram intyg från Uppdok till doktorander vid behov
 • Beställer passerkort för IKV


Personalfrågor


Personalsamordnare

Karin Johansson
karin.johansson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 31 03

Personalfrågor såsom rekrytering, försäkring, semesterbevakning, personalstatistik inför bokslut och lönerevisioner, varsel och övertalighet m.m.

 • Arvoden och reseräkningar, särskilt utlandsbetalningar med SINK-ansökningar
 • Arbetsmiljö: Sammankallande i arbetsmiljökommittén, huvudansvarig för arbetet med arbetsmiljö
 • Jämställdhet och mångfald: Sammankallande i jämställdhets- och mångfaldskommittén, huvudansvarig för arbetet med jämställdhetsfrågor
 • Inför årsredovisning och VP: Sammanställer arbetsmiljö och jämställdhet samt andra uppgifter med personalanknytning, registrator för IKVs diarium samt för institutionens personalärenden
 • AKKA ansvarig: Gör samtliga ändringar och tillägg för IKV i AKKA (universitetskatalogen), ordnar CAS-inloggningar och e-postadresser
 • Samlar den administrativa personalen till regelbundna träffar för information
 • Sekreterare i institutionsstyrelsen
 • Distribuerar information till olika grupper t ex om utlysning av stipendier, ograduerade medel, promotionsanmälan m.m.
   

HR-generalist

Higran Saghir
higran.saghir@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 49 27


Kursadministration


Kursadministratör

Isabel Eriksson Vestin
isabel.eriksson.vestin@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 31 02

 • Kursadministratör/samordnare inom: Läkarprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Ansvarig för Uppdok, SELMA, NyA och Studentportalen
 • Utlokaliseringssamordnare och ansvarig för reservantagning

Kurser:

 • Klinisk Medicin II, 30 hp T6 (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård II, 6.5 hp T11 (Läkarprogrammet)
 • Kirurgi, 1.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi, 3.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Fördjupningskurs i anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor, 15 hp
 • Fördjupningskurs i intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor, 15 hp
 • Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta, 15 hp
 • Translationell forskningsmetodik inom medicin, 7.5 hp, 15.0 hp, 30 hp
 • Medicinsk teknik, 7.5 hp
 • Akutsjukvård för sjuksköterskor 15 resp 30 hp.
   

Åsa Eriksson
asa.eriksson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 53 65

Kursadministratör för:

 • ÖNH-kursen Klin Med IV (Läkarprogrammet)
 • Foniatri I (Logopedprogrammet)
 • Foniatri II (Logopedprogrammet)
   

Annika Häger
annika.hager@radiol.uu.se
Telefon: 018-611 45 99, 070-167 90 66

Kursadministratör för

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, samtliga 6 terminer
 • Radiologikurserna på Läkarprogrammet, terminerna 1, 3, 5, 6, 8 och 11

Administration


Katja Andersson
katja.andersson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 29 44

 • Administration kring olika projekt för Sten Rubertsson
 • Sekreterare för SIS, Svenska intensivvårdssällskapet
 • Administration kring disputation och licentiatexamen inom anestesi- och intensivvård
 • Schemaläggning av anestesiplaceringar för kandidater T6
 • Administration av S-HLR momentet under T5. Bokning av lokaler och instruktörer.
 • Administration kring regionala PG-utbildningar inom intensivvård
 • Administration kring SK-kurser i ventilatorbehandling, grundläggande intensivvård, obstetrisk anestesi
 • Administration kring Hedenstiernasymposiet
 • Administration kring SFAIs årliga intensivvårdsmöte
 • Sekreterare i FoUU-rådet, anestesi och intensivvård
 • Registrering i Uppdok på forskarnivå
 • Administration kring SSAI-programmet inom intensivvård
 • Administration kring Forskningsforum inom intensivvård
   

Elin Eriksson
elin.eriksson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 45 69

 • Webbplatsansvarig
 • Registrerar publikationer i DiVA
 • Registrerar i Uppdok och tar fram intyg från Uppdok till doktorander
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Sammanställer material från forskargrupperna inför årsredovisningen
 • Administrerar SK-kurser i kolorektal kirurgi
 • Inventerar anläggningar
 • Inköpsansvarig

Projektadministratör

Birgitta Haglund
birgitta.haglund@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 46 76

 • Projektadministratör åt endokrinprofessor och prefekt Per Hellman
 • Sekreterare för KUB-Kansliet (Svensk kirurgisk förening) 
   

Administrativ assistent  

Carina Lindberg
carina.lindberg@surgsci.uu.se 
Telefon: 018-6171695

Presentation administratörsgruppen

Klicka på länken nedan för att få upp en presentation med administratörsgruppen på institutionen för kirurgiska vetenskaper. Här finns bland annat bilder på personalen och vad de arbetar med.

Presentation med administratörsgruppen