Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Arbetsmiljö vid IKV

God arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Därför är arbetet med att skapa och bevara en god arbetsmiljö ett ansvar för samtliga medarbetare i organisationen.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, förutsättningar

Institutionen för kirurgiska vetenskaper har ca 100 anställda (inklusive adjungerade lärare) och 150 registrerade doktorander samt. Verksamheten är förlagd till flera olika huskroppar inom Akademiska sjukhusets område och i några fall utanför sjukhusområdet.

IKV är en utpräglat klinisk institution. Det innebär t.ex. att många anställda har arbetsuppgifter vid såväl institutionen som vid Akademiska sjukhuset. Flertalet professorer och lektorer är läkare, anställda vid universitetet men med ca 1/3 kliniskt arbete vid sjukhuset. Läkare och annan vårdpersonal, anställda vid sjukhuset, står för en viktig del av undervisningen. Ungefär 95 % av doktoranderna har ingen doktorandanställning utan är läkare eller sjuksköterskor med anställning vid sjukhuset. Även för administrativ och teknisk personal sker arbete över organisationsgränserna.

En stark klinisk anknytning är nödvändig för verksamheten. Miljön är stimulerande och kontaktytorna många men den dubbla tillhörigheten medför även problem.

 • Det är svårt att veta vem som har ansvar i olika frågor.
 • Arbetet utförs till största delen i landstingets lokaler. I konkurrens med sjukvården har institutionen små möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda om mer funktionella lokaler eller att få brister åtgärdade.
 • Problem uppstår i krocken mellan de olika ”världarna”. Vid universitetets centrala funktioner finns begränsad kunskap om hur de kliniska institutionerna ser ut och hur mycket vårt arbete skiljer sig från andra verksamheter vid universitetet. Sjukhuset skapar egna regler och system som i många fall utgör hinder i arbetet för universitetsanställda som arbetar i samma lokaler och är beroende av sjukhusets kringresurser.

Arbetsmiljöansvar

Prefekten har, genom sin delegation, ett övergripande ansvar för arbetsmiljön vid institutionen. Ansvaret för forskargrupperna är delegerat till forskargruppsledarna. Det praktiska arbetet i form av bevakning, kallelser till arbetsmiljörond etc. sköts av personalsamordnare.

Vid behov finns expertis att tillgå dels vid universitetets personalavdelning, dels via Företagshälsovården. Uppsala universitets har för närvarande avtal om företagshälsovård med Feelgood Företagshälsovård AB. Avtalet gäller under perioden 2015-01-01 till 2016-12-31 med möjlighet till förlängning ett år i taget, dock längst till och med 31 december 2018.

Studierektorer och kursansvariga ska kontinuerligt bevaka studenternas intressen även under de perioder då studenterna utför verksamhetsförenad utbildning.

Eget ansvar

Var och en måste ta ansvar för sin egen hälsa och påtala problem så snart de uppstår för att åtgärder ska kunna vidtas på ett tidigt stadium. Det är viktigt att alla verksamma som känner av belastningsskador och andra fysiska symptom som kan vara relaterade till arbetet verkligen anmäler detta till arbetsledningen i ett tidigt skede. Då kan t.ex. ergonomisk genomgång av arbetsplatsen erbjudas och den anställde har rätt att få hjälp med att hitta individuellt utformade hjälpmedel som kan förebygga bestående men. Den person som känner att den egna arbetssituationen inte är hållbar bör på samma sätt kontakta ledning eller skyddsombud så att stödjande åtgärder kan sättas in snarast möjligt.

Vi är varandras arbetsmiljö

Arbetskamrater har ansvar för att stödja och hjälpa varandra, ledningen har skyldighet att vara uppmärksamma på tecken på ohälsa och alla verksamma måste påtala de brister i arbetsmiljön som de uppmärksammar.

Skyddsombud

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De ska vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt över att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav. Skyddsombudet ska delta i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder, samt vid förändring av arbetsorganisationen.

Vid IKV finns skyddsombud för den laborativa verksamheten som bedrivs vid Centrum för klinisk medicinsk forskning (CKMF) och för administration. Skyddsombud för undervisning saknas.

Skyddsombud vid IKV:

 • Siv Andersson, administration
 • Birgitta Bondeson, CKMF kirurgi
 • Brittmarie Andersson, CKMF ortopedi
 • Åsa Forsberg, fo avd plastikkirurgi

Arbetsmiljögrupp

En arbetsmiljögrupp vid IKV verkar för att arbetsmiljöarbetet är lokalt förankrat. Arbetsmiljögruppen samordnar arbetsmiljöarbetet och initierar aktiviteter. Den erbjuder även kontaktpersoner för anställda som har frågor eller synpunkter runt arbetsmiljöfrågor. I den mån det är rimligt ersätter gruppen skyddsombud för den verksamhet som saknar sådana.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen:

 • Brittmarie Andersson, skyddsombud ortopedi
 • Higran Saghir, HR-generalist, likavillkorsombud
 • Karin Johansson, personalsamordnare, likavillkorsombud
 • Per Hellman, professor, prefekt
 • Peter Stålberg, adj professor
 • Siv Andersson, skyddsombud administration
 • Torbjörn Karlsson, narkosläkare

Handlingsplan

Här finns en länk till den senast upprättade handlingsplanen för arbetsmiljöarbete (2012): Arbetsmiljöplan.

Arbetsskador och tillbud skall alltid anmälas

Råkar du ut för en arbetsskada eller ett tillbud ska du skriva en arbetsskadeanmälan. Detta är viktigt för dig själv om du skulle få framtida problem av skadan, men det är även viktigt för att påvisa arbetsmiljöproblem så att de kan åtgärdas. Även färdolyckor som sker på väg till eller från arbetsplatsen ska anmälas.

Här finns instruktioner och blankett:

Friskvårdsbidrag

Anställda har rätt till friskvårdsbidrag på 1 000 kr/termin eller 2 000 kr för ett årskort (beloppen gäller från 2011).

För att få ersättning lämnar du orginalkvitto till personalsamordnare. Bidraget reduceras om du inte har arbetat hela terminen/året.

I närheten av institutionens arbetsplatser finns motionsanläggningarna Friskhuset, Stallet och Blåsenhus.

Friskvårdabidraget kan tas ut av forskarstuderande anställd som doktorand, men inte av kliniska forskarstuderande med anställning vid sjukhuset.

Heltidsanställda har också rätt till en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Den tiden kan inte arbetas in eller sparas.

Läs mer på universitetets hemsida om friskvård.